REGULAMIN SKLEPU

§1 Definicje

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu transportu.
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hagal.net, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 14. Sprzedający – podmiot będący stroną umów zawieranych za pośrednictwem sklepuSprzedającym jest
  Hagal Joanna Bystrzanowska
  ul. Balczewo 25
  88-110 Balczewo
  NIP 5562762048
  REGON 363443680
  Konto bankowe: 32 1140 2004 0000 3202 7654 7368 (mBank)
 15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 16. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 18. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 19. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową:
  – nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  – nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;  
  1. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  2. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  3. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  4. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 20. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 21. Właściciel i administrator sklepu – podmiot zarządzający sklepem i posiadający do niego prawo własności. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sklepu. Opracowuje, publikuje i odpowiada za wszystkie treści dostępne w sklepie. Umożliwia Kupującym zawieranie umów ze Sprzedającym za pośrednictwem sklepu.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Finalny produkt może delikatnie różnic się od tego, który jest widoczny w ofercie. Każdy produkt wykonywany jest ręcznie na zamówienie, dlatego możliwe są różnice, które nie mają wpływu na jakość.
  Kolor widoczny na zdjęciach może delikatnie różnić się od oryginału, ze względu na ustawienia monitora bądź program graficzny używany przez Sprzedającego.
  Każdy produkt wykonany z drewna, różni się usłojeniem, pęknięciami i kolorem. Wynika to z naturalnych czynników. Różnice te, nie wypływają znacząco na wygląd oraz nie mają wpływu na jakość.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Klient każdorazowo wybiera najdogodniejszy sposób dostawy produktu i akceptuje jego koszt.
 3. Termin realizacji liczony jest zgodnie z 111 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 48 godzin.
 5. Produkt i projekty HAGAL są własnością Joanny Bystrzanowskiej i bez zgody Autorki nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przed 7 dni w tygodniu.
 2. Aby złożyć zamówienie należy:
  – dodać produkt do koszyka
  – wybrać rodzaj dostawy
  – kliknąć „przejdź do kasy”
  Następnie należy:
  – wpisać swoje poprawne dane
  – wybrać sposób płatności
  – zaakceptować Regulamin
  – wybrać sposób płatności
  – kliknąć „Kupuję i Płacę”
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia (tj. potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie „Kupuję i Płacę”).
 4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy  jest wysłane na wskazany adres e-mail.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot jest wysyłany wraz z dowodem zakupu, pod wskazany przez Kupującego adres.
 9. Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z winy Kupującego (tj. np. podanie niewłaściwego lub niepełnego adresu), Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.
 10. W przypadku nieodebrania przesyłki, wszystkie koszty związane ze zwrotem paczki do Sprzedającego pokrywane są przez osobę zamawiającą.
 11. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki po jej otrzymaniu od kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie spisać w obecności kuriera protokół szkody.
  Nie odpowiadamy za uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu. Prosimy jednak każdorazowo o kontakt, postaramy się pomóc.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży (bez podania przyczyny) w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego, oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.
 3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować o tym sprzedawcę składając jednoznaczne oświadczenie woli (poprzez wysłanie tradycyjnego listu lub maila).
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, należy wysłać do Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zostanie odesłany w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu nie zawierającym żadnych uszkodzeń. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. Konsument wysyła towar na własne ryzyko.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu ceny w terminie 14 dni od przyjęcia zwracanego Produktu.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy.
Shopping Cart